Inspectoratul de Poliţie Braşov recrutează candidaţi pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

Inspectoratul de Politie Judeţean Brașov, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, jud. Brașov  a început recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere, organizat în anul 2020, la Academia de Poliție ”Alexandru Iona Cuza” București.

Pentru anul universitar 2020 – 2021, locurile aprobate sunt scoase la concurs pe facultăţi, forme de învăţământ, structuri beneficiare, categorii de locuri speciale, bugetate sau cu taxă de şcolarizare. 

Înscrierea candidaților se realizează, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Brașov (str. Nicolae Titulescu, nr. 28, mun. Brașov, jud. Brașov), inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 09-19.

Condiţii legale şi criterii specifice

Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea 2020 trebuie:

a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrative-teritoriale şi specialităţii/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulative condiţiile generale şi specifice pentru recrutare stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi ,,apt psihologic’’ de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I. conform prevederilor legale în vigoare;

f) să fie declarat APT din punct de vedere medical, conform prevederilor legale în vigoare ;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituţiile de învăţămant organizatoare;

h) să cunoască faptul că, în vederea înmatriculării, în situaţia în care sunt declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună diploma de bacalaureat în original;

i) să cunoască faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

j) să respecte prevederile art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2020 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:

    a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
    c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
    e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
    f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
    g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
    h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
    i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
    j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
    k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la lit.a) se realizează cu ocazia examinării medicale.
         

Agenţii de poliţie care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI şi repartizate unităţilor de poliţie beneficiare, trebuie să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic şi să îndeplinească următoarele criterii specifice de recrutare:

a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliţie, subofiţer sau maistru militar;

b) au obţinut calificativul de cel puţin „bine”, la ultima evaluare anuală;

c) nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit.a) şi b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
d) nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prevăzute la lit. c) şi d), înmatricularea nu se realizează.

Depunerea cererilor de înscriere

Înscrierea candidaților se realizează, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Brașov (str. Nicolae Titulescu, nr. 28, mun. Brașov, jud. Brașov), inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 09-19. Intrarea candidaților se va face pe poarta auto de pe strada Dimineții.

Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://bv.politiaromana.ro – secțiunea Carieră – Admitere, se vor completa de către candidat în mod lizibil(majuscule) și se depun la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Brașov, alături de celelalte documente menționate în anunț, până la data de 27.07.2020.

Data limită pentru completarea dosarelor de recrutare pentru candidații înscriși la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”  este 04 august 2020 .

Detalii privind Admiterea 2020 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admitere vor fi publicate pe site-ul instituţii de învăţământ.

Se vor respecta prevederile legale privind prevenirea și combaterea infectării cu virusul COVID – 19 (portul măștii și distanțarea socială).

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0268/407500 interior 20360 și 20361.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.