Jandarmeria Braşov scoate la concurs 30 de posturi de subofiţer, pentru mai multe zone din judeţ

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Nicolae Titulescu” Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, județul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de subofițer pază principal prin încadrare directă și rechemare în activitate, după cum urmează:

 • 4 posturi la Detașamentul 2 Jandarmi Brașov la obiectivele Sediul I.J.J. Brașov (2) și Camera de Conturi Brașov (2);
 • 4 posturi Detașamentul 3 Jandarmi Brașov la obiectivele Tribunalul și Judecătoria Brașov (3) și Serviciul Teritorial Brașov – D.N.A. (1);
 • 16 posturi la Detașamentul 5 Jandarmi Dumbrăvița la obiectivele Baza Depozitare Întreținere Armament Geniu Chimic Dumbrăvița – M.A.I. (10) și Uzina ”R” Feldioara (6); 
 • 4 posturi la Detașamentul 7 Jandarmi Vlădeni la obiectivele Depozitul de Produse Speciale Vlădeni (2) și Depozitul de Produse Speciale Dejani (2); 
 • 2 posturi la Detașamentul 8 Jandarmi Făgăraș la obiectivele Cazarma Făgăraș (1) și Parchetul și Judecătoria Rupea (1).

SECŢIUNEA I

Cerințe pentru ocuparea postului sunt stabilite potrivit prevederilor din fișa postului și condițiile de participare la concurs. Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. , printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat admis);
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate de societate;
 7. g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 8. h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv școală militară de subofițeri sau studii liceale cu diploma de bacalaureat;
 1. l) să obțină autorizaţie de acces la informații clasificate clasa „Secret de serviciu”, respectiv clasa ”Secrete de stat” nivelul ”Secret” – după numirea pe funcție, corespunzător cerințelor din fișa postului pe care va fi încadrat; neobținerea autorizației de acces la informații clasificate atrage de drept eliberarea din funcție;
 2. m) candidații declarați “admis” nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Persoanele recrutate în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:

 1. nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia examinării medicale);
 2. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Persoanele recrutate în vederea rechemării în activitate trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

 1. nu au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare; b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe / în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerințe se realizează cu ocazia examinării medicale);
 2. prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate / poliţist nu fac obiectul prevederilor prezentului punct.

Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante.

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.

ATENȚIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunț.

**

SECŢIUNEA II

Actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare: 

a) cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul Anunț);
b) curriculum vitae (conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul Anunț);
c) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului – diploma de bacalaureat și anexele aferente (foaia matricolă); Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data eliberării acestoraCetățenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta obligatoriu și documentele de echivalare a acestora emise de autoritățile din România;
d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiului de cotizare si / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar.

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f) autobiografia (conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul Anunț);
g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelului din Anexa nr. 4 la prezentul Anunț);
h) certificat de cazier judiciar;
i) o fotografie color 9 x 12 cm;
j) adeverinţă eliberată de către medicul de familie (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul Anunț), însoțită de consimţământ informat (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul Anunț), care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei; adeverința va fi completată de către medicul de familie doar pe față, urmând ca aceasta să fie prezentată de către structura de resurse umane medicului de unitate pentru concluzionarea și completarea rubricilor corespunzătoare de pe verso;
k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 7 la prezentul Anunț);

ATENȚIE! Candidații răspund de corectitudinea întocmirii dosarului de concurs, dosarele care nu sunt complete și / sau corect întocmite vor atrage respingerea candidaților din concurs.

Precizări referitoare la dosarul de recrutare: Până în data de 03.10.2021, ora 24:00, candidații se vor înscrie la concurs prin depunerea cererii de înscriere, a CV-ului, copiei actului de identitate și declarației privind cunoașterea și acceptarea condițiilor de recrutare. Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de subofițer scoase la concurs, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați ”admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Celelalte documente solicitate la Secțiunea II, pct. 1 din anunț vor fi depuse până în data de 08.10.2021, ora 12:00.

Dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fișiere în format .pdf (scanat) care să cuprindă documentele enunțate la Secțiunea II, pct. 1 din anunț, la adresa de email ru@jandarmeriabrasov.ro Dimensiunea maximă a fișierelor ce pot fi atașate într-un e-mail este de 10Mb.

Detalii aici.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*


Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.